Általános szerződési feltételek

Általános rendelkezések

A Lator Bt. (székhely: 11155 Budapest, Rekettye utca 63., elérhetőségek: +36305047344, info@kivigyazmaram.hu, www.kivigyazmaram.hu, cégjegyzékszám: 01-06-614780, Pest megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály engedély száma: BP/2017, adószám: 28910981-1-42, képviselő: László Tamás ügyvezető) (továbbiakban: Szolgáltató) mint egészségügyi szolgáltató, a megrendelő mint Ügyfél, (továbbiakban: Ügyfél) vagy kedvezményezettje által igénybe vett, egyedi ápolási szerződésben (továbbiakban: Szerződés) rögzített privát finanszírozású egészségügyi szolgáltatások igénybevételét a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák.

A Szerződéskötéssel a Felek, privát egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási jogviszonyt létesítenek. A Szerződés mellékletét képezi Szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásokat és azok díjszabását.

A Szolgáltató a közzétett árjegyzéket jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. Az egyedi díjazású szerződések árának módosítása a Szerződés közös megegyezéssel történő módosításával lép életbe.

A Szolgáltató a humán-egészségügyi szolgáltatásnyújtásához szükséges általános szakmai felelősségbiztosítással, szakhatósági engedéllyel valamint személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Szolgáltatás

A Szolgáltató szolgáltatásait a jelen hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, munkautasítások és az ÁSZF alapján végzi, az Ügyfél szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett.

A szolgáltatás helyszíne az Ügyfél által megjelölt, a Szerződésben rögzített helyszín.

A Szerződésben rögzített szolgáltatások megvalósulásához a szerződött Felek együttműködése szükséges.

Az ápolási szolgáltatás alapját a Szerződés mellékleteként kezelendő betegdokumentáció és szerződés előtti anamnézis felvétel adja, melynek szerves része az ápolási terv. Az ápolási terv személyre és helyszínre szabva részletezi az ápolási, gondozási tevékenységeket, előre vetíti kívánatos eredményeket, az értékelések és visszacsatolások eredményeként valósul meg a dinamikus, holisztikus ápolás. Az eredményes szolgáltatásnyújtás megvalósulásához, az Ügyfél köteles minden rendelkezésre álló a szolgáltatás ellátásához elengedhetetlenül szükséges dokumentációt, a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtani és ismertetni minden egyéb az egészséggel vagy betegséggel kapcsolatos tényt, körülményt. Amennyiben az Ügyfél nem hajlandó az együttműködésre valamint nem adja át a teljes körű egészségügyi dokumentációt, az ebből eredő következményekért a Szolgáltatót nem terheli szakmai és anyagi felelősség. A Szolgáltató nem kötelezhető olyan tevékenység elvégzésére, amit a Szerződés nem tartalmaz.

Szolgáltatás igénybevétele, lemondása

A Szerződéskötést megelőző felméréshez az Ügyfelet, egy előre egyeztetett időpontban az ellátás helyszínén felkeresi a Szolgáltató kompetens munkatársa. A felmérés során rögzítik az Ügyfél igényeit, a Szolgáltató által nyújtott és választható szolgáltatásokat, a szolgáltatásnyújtás időpontját, gyakoriságát és a szolgáltatások árát.

A felmérés és a szerződéskötés díja a Szolgáltató elbírálása szerinti mértékben beszámítható a végszámla értékébe.

A Szerződéskötést követően a Szolgáltató által delegált dolgozó nyújtja a Szerződésben részletezett szolgáltatásokat. A dolgozó a Szolgáltató belső hatályos protokolljainak, munkautasításainak alapján köteles végezni a Szerződésben meghatározott feladatait.

A Szerződésben konkrét feladatra, időre igényelt szolgáltatások a teljesítést követően teljesítettnek minősülnek és az Ügyfél köteles az utolsó vizit alkalmával a számlarészletezőn feltüntetett végösszeg kifizetésére, kézpénzben vagy átutalással. Amennyiben az Ügyfél nem a saját nevére kéri a számla kitöltését azt a szerződéskötéskor, a számlára írandó adatokkal együtt a szerződés mellékleteként köteles közölni.

Díjfizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a hatályos jogszabályok által meghatározott késedelmi kamat felszámítására.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megvalósult szolgáltatások díjának ki nem egyenlítése büntetőfeljelentést von maga után.

Határozatlan időre szóló Szerződés esetén tárgy hónap utolsó munkanapjára eső viziten köteles az Ügyfél kiegyenlíteni a részletes elszámolón feltüntetett, teljesített szolgáltatásokat.

Határozatlan idejű Szerződés esetén a Felek közös megegyezéssel bármikor felbonthatják a Szerződést. Közös megegyezéssel történő felmondás esetén az Ügyfél az utolsó szolgáltatásnyújtási napon köteles a megvalósult szolgáltatás díját kifizetni.

A Felek határozatlan idejű szolgáltatás esetén mindketten felbonthatják a Szerződést írásban, rendes felmondással 30 napos felmondási idővel. Az Ügyfél a felmondási időre járó szolgáltatási díj megfizetését követően lemondhat a tényleges szolgáltatás igénybevételéről.

Határozatlan időre szóló szolgáltatásnyújtás során az Ügyfél részéről történő azonnali, írásos indoklás nélküli szerződésbontás esetén a Szolgáltatót a felmondásig teljesített időszakra vetített havi átlag szolgáltatási díj kétszerese illeti meg.

Amennyiben az Ügyfél nem hajlandó együttműködni és vagy a Szerződésben rögzített feladatok elvégzését akadályozza a Szolgáltató jogosult az azonnali felmondásra, írásban rögzítve a felmondás okát. Az Ügyfél köteles a szolgáltatási díj havi átlagának kétszeres összegének megfizetésére.

Zárórendelkezések

A Szerződésből fakadó jogvitákat a Felek békés úton egyeztetés kapcsán rendezik. A peren kívüli egyeztetések eredménytelensége esetén a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság illetékességének.

A Szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF hatályba lépése a Szolgáltató honlapján (www.kivigyazmaram.hu) történő megjelenéstől hatályos. Határozatlan idejű szerződések esetén az ÁSZF módosítását az Ügyfél írásban is megkapja.

Jelen ÁSZF 2017. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig vagy módosításig hatályos.

Budapest, 2017. február 01.

Lator Bt.